Dean

Secretary of CPC Committee,  
College of Environmental Science and Engineering

          

        Sun Hongwen                                Ju Meiting

 

Vice Deans 

          

             Feng Yinchang                            Zhan Sihui         


               

           Cong Peifang                              Zhou MinghuaDeputy Secretary of CPC Committee and Vice Dean

     Chen Wansheng