Dean

Secretary of CPC Committee,  
College of Environmental Science and Engineering

         

        Zhu Lingyan                           Feng Yinchang

 

Vice Deans 

          

            Zhan Sihui                                 Zhou Minghua      


             

          Wang_Xin                                     Wang HaiyongDeputy Secretary of CPC Committee and Vice Dean

        You Jia